Vilkår

 

Her fremgår informasjon angående:

 

  1. Behandling og bruk av personopplysninger

  2. Generelle vilkår for bruk av applikasjonen Pincho Nation

 

 

Behandling og bruk av personopplysninger

 

Picho Nation Norge AS tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for Kunden. Vi behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Informasjon om personvern finner du på datatilsynet.no

 Behandling av personopplysninger av norsk lov, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Dette regelverket stiller krav til behandling av personopplysninger, som ivaretar Kundens rett til å bli beskyttet mot utidig innblanding i privatliv. Samtidig gir den deg mulighet til å få kontroll og oversikt over opplysninger og informasjon Pincho Nation har om Kunden.

Opplysningene som mottas fra Kunden brukes for å administrere kundeforholdet i henhold til avtalen. Dette reguleres i personopplysningsloven §8a. Opplysningen vil utelukkende bli brukt av Pincho Nation Norge AS, som er behandlingsansvarlig.

Det er etablerte interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, og tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Pincho Nation Norge AS har engasjert andre firmaer til å yte tjenester som for eksempel  gjennomføring av betalingstransaksjoner. Disse firmaene får kun de opplysninger de trenger for å utføre tjenesten, men slike firmaer vil kun behandle opplysninger på vegne av Pincho Nation Norge AS, og kan ikke benytte opplysningene til andre formål enn det som følger av avtalen med Pincho Nation Norge AS.

Kunden har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert hos Pincho Nation. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan Kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å å sende en e-post til info@pinchonaion.no.

 Pincho Nation Norge AS kan gi informasjon om kundens bruk av Pincho Nation (og eventuelt andre relaterte tjenester) til politiet og / eller andre myndigheter, dersom slik informasjonsplikt følger av norsk lov.

Kunden aksepterer at Pincho Nation Norge AS kan benytte personopplysninger i markedsføringsøyemed. Slikt samtykke kan tilbakekalles av Kunden ved skriftlig varsel til Pincho Nation Norge AS.

 

 

Vilkår for bruk av Pincho Nations app for bestilling og betaling av varer og tjenester

 

Disse vilkårene for bruk utgjør en del av avtalen ( "Avtalen") som gjelder Pincho Nation Norge AS, organisasjonsnummer 917 994 552, Prestegårdsveien 6, 3216 Sandefjord og Kunden for tjenesten Pincho Nation.

 Pincho Nation er en bestillings- og betalingstjeneste utviklet primært for transaksjoner av mindre beløp som tillater Kunden å gjennomføre bestillinger og betalinger ved hjelp av sine mobile enheter. Kundens bruk av Pincho Nation er også styrt av kundens avtale med sin bank eller kreditt / debetkort utstedere og andre selskaper som tilbyr betalingsformidling via Pincho Nation.

 

 

Definisjoner

 

  • Pincho Nation: Bestilling- og betalingstjeneste hvor bestilling og betaling er gjort gjennom mobile enheter.
  • Kunden: Den fysiske personen som er tilknyttet Pincho Nation i henhold til denne avtalen.
  • Formidler: Et foretak som leverer varer eller tjenester under kontrakt med Pincho Nation Norge AS vil motta betaling via Pincho Nation.
  • Tjenester: De mobile bestillings- og betalingstjenester, herunder Pincho Nation og alle tilknyttede tjenester som tilbys av Pincho Nation Norge AS.

 

 

 

Registrering

Pincho Nation- profilen er personlig og kan kun benyttes av Kunden.

Kunden må selv påse at man velger et passord som ikke er knyttet til Kundens navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer eller annen lignende informasjon som er lett tilgjengelig. Passordet er personlig, og Kunden må ikke dele det med andre.

 Det er kun mulig å bruke Pincho Nation mot forhandlere eller andre kunder som bruker tjenesten. Kunden kan ikke bruke Tjenestene i strid med denne avtalen eller norsk lov.

 

Betaling

 Ved å registrere et bankkort/kredittkort eller andre betalingsmidler knyttet til Pincho Nation, gir Kunden Pincho Nation Norge AS rett til å belaste kortet når kunden aksepterer transaksjonen eller når den automatiske betalingen utføres.  

Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon om registrerte kort til Pincho Nation Norge AS. Et registrert kort må være gyldig for å kunne brukes i forbindelse med Pincho Nation.

 

Godkjenning, tilbakekalling og gjennomføring av transaksjoner

 

Godkjenning

Kunden er ansvarlig for alle transaksjoner gjort av Kunden. Kunden godkjenner en transaksjon i Pincho Nations mobilapplikasjon. Ved å godkjenne en transaksjon, samtykker du til at det aktuelle beløpet blir belastet deg av Pincho Nation.

 Det er Kundens ansvar å sikre at det er dekning for det registrerte kortet og at Kunden ikke overstiger en kredittgrense når han/hun aksepterer transaksjonen.

 

Implementering

Når en transaksjon er godkjent av Kunden, betyr det at Pincho Nation Norge AS umiddelbart mottar en ugjenkallelig betalingsordre fra Kunden. Når Pincho Nation Norge AS har mottatt betalingsordren, utfører Pincho Nation Norge AS transaksjonen og transaksjonsbeløpet overføres til mottakeren umiddelbart etter clearing av den aktuelle banken.

 

Tilbakekalling

Etter Pincho Nation Norge AS har mottatt betalingsordren er det ikke mulig for kunden eller Pincho Nation Norge AS å avbryte transaksjonen. Enhver forespørsel om å avbryte transaksjonen bør rettes til Formidleren.

 

Avslag på transaksjoner

Pincho Nation Norge AS forbeholder seg retten til å nekte en transaksjon hvis Pincho Nation Norge AS har rimelig grunn til å tro at transaksjonen er i strid med Avtalen eller norsk lov.

Pincho Nation Norge AS skal informere kunden umiddelbart dersom en transaksjon har blitt nektet.

 


Pincho Nation Norge AS rett til å blokkere Pincho Nation

 Pincho Nation Norge AS forbeholder seg retten til å blokkere kundens Pincho Nation applikasjonen ved grunn til mistanke om:
1 Pincho Nation kan av tekniske årsaker  brukes trygt, eller;
2 uautorisert person har brukt Pincho Nation, eller;
3 Pincho Nation har vært brukt i strid med lov eller denne avtalen.
 

Pincho Nation Norge AS forbeholder seg retten til å blokkere kundens Pincho Nation dersom Pincho Nation Norge AS har rimelig grunn til å tro at Kunden ikke vil være i stand til å oppfylle betalingsforpliktelser.
 

Hvis Pincho Nation Norge AS har blokkert Pincho Nation som beskrevet ovenfor, skal Pincho Nation Norge AS, uten ugrunnet opphold underrette Kunden.


Kundens plikt til å melde låsing av Pincho Nation brukerprofil
 

Dersom Kunden har mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til passordet som brukes for å få tilgang Pincho Nation eller brukes av uvedkommende, skal Kunden så snart som mulig skifte passord.


Dersom Kunden mister mobiltelefonen eller den blir stjålet eller hvis Kunden har mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til kundens passord for å logge seg på Pincho Nation via mobile enheter eller Pincho Nation har blitt brukt av en uautorisert person, skal Kunden straks mulig å stoppe bruken av mobiltelefonen som betalingsmiddel i ved å kontakte info@pinchonation.no.
 

Pincho Nation Norge AS vil da undersøke saken i samsvar med Pincho Nation ASs gjeldende prosedyrer og å gi veiledning om hvordan Kunden kan få tilgang til tjenesten på nytt.

 

Pincho Nation Norge AS og / eller dets leverandører eier alle rettighetene til tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, programvare, varemerker, opphavsrett eller lignende rettigheter. Kontrakten overfører ingen slike rettigheter til Kunden. Kunden kan ikke kopiere, endre, overføre eller gjøre slike rettigheter tilgjengelig for tredjeparter eller på annen måte bruke andre rettigheter enn å bruke Pincho Nation i samsvar med avtalen.

 

 

Gjeldende lov

Disse vilkårene er underlagt norsk lov, og eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler. Pincho Nation forbeholder seg retten til å endre/fjerne eller legge til innhold i disse vilkårene.